آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 446
بازديدکنندگان امروز: 144
کل بازديدکنندگان: 183628
بازديدکنندگان آنلاين: 6
زمان بارگزاري صفحه: 0.4524 ثانيه
معرفی همکاران

آقای عزت اله براتی

سمت: مدیر امور پرستاری

 

آقای احمد معزی

سمت: کارشناس پایش

 

خانم هنگامه جلالی پور

سمت: کارشناس منابع انسانی

 

خانم مژگان حجت پناه

سمت: کارشناس آموزش

 

خانم مریم راستی

سمت: کارشناس آموزش بیمار، مدیر سایت پرستاری و کارشناس پزوهش

 

خانم فاطمه باقری

سمت: کارشناس مامایی

 

خانم محبوبه عمویی

سمت: کارشناس مامایی

 

شرح وظایف مدیر پرستاری دانشگاه
-    سیاست گذاری وبرنامه ریزی درامور پرستاری مطابق با دستور العمل های منطبق با سیاست های وزارت بهداشت ودانشگاه
-    تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری دانشگاه
-     هدایت وبرنامه ریزی جهت توانمندسازی سازی علمی وعملی مدیران پرستاری وکارکنان پرستاری
-     هدایت وبرنامه ریزی جهت توسعه ، تامین وتوزیع نیروی انسانی
-     هدایت وبرنامه ریزی کمیته های بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری مراکز آموزشی درمانی وبیمارستانها
-     هدایت وبرنامه ریزی رعایت موازین شرعی وشئونات اسلامی واجرای طرح انطباق درمراکز
-     اجرای برنامه های عملیاتی برش دانشگاهی ونظارت براجرای برنامه های عملیاتی برش مراکز
-    نیازسنجی وبرگزاری همایش ها وکارگاههای آموزش ضمن خدمت ومدون کارکنان گروه پرستاری
-     پیگیری ونظارت براجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان گروه پرستاری
-     تشکیل مستمر جلسه شورای هماهنگی پرستاری استان (متشکل از مدیر پرستاری دانشگاه – ریاست دانشکده پرستاری مامایی – ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری استان
-     نظارت برتدوین واجرای فرایندهای مراقبت پرستاری مراکز
-     پیشنهاد وانتخاب مدیران پرستاری مراکز
-    همکاری ورسیدگی به شکایات ارباب رجوع وپرسنل گروه پرستاری
-    شرکت درکمیته های دانشگاهی وهمکاری درپیشبرد اهداف این کمیته ها (اعتباربخشی – سلامت مادر ونوزاد – کودکان 59-1 ماهه و....)
-     برنامه ریزی درارتباط با تحقیقات کاربردی درحیطه مراقبت های پرستاری
-     برنامه ریزی درجهت امور رفاهی وفرهنگی پرسنل
-    هدایت وبرنامه ریزی درجهت آموزش به بیمار
-     اجرای آئین نامه بکارگیری دانشجویان دربالین

 

 شرح وظایف کارشناسان اداره  پرستاری در ستاد معاونت درمان
-      برآورد نیروی انسانی گروه پرستاری مورد نیاز بیمارستانها براساس استانداردهای موجود ومقایسه با استاندارد های مطلوب وارائه راهکار جهت رسیدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاء مراقبتهای کمی وکیفی به مددجویان
-      کنترل و نظارت برتوزیع صحیح کادر پرستاری دربخشها براساس ضریب پرستار به بیمار جهت ارائه مراقبت مناسب وایمن به بیمار
-     بررسی مصوبات کمیته های پرسنلی ،ارزشیابی درونی ،کنترل عفونت،سوانح وحوادث و ... وارائه بازخودمناسب به مسئولین کمیته ها
-      پایش و ارزشیابی مستمر خدمات کمی و کیفی پرستاری به مددجویان
-      نیاز سنجی پژوهشی و اجرا تحقیقات پرستاری در بیمارستانها و واحدهای تحت پوشش دانشگاه جهت ارائه مراقبت مبتی برشواهد
-      اجرای آموزش های مورد نیاز جهت توانمند سازی مدیران ،سوپروایزران آموزشی و بالینی ،سرپرستاران وسایرکادرپرستاری در راستای ارتقای کیفیت مراقبتهای پرستاری به مددجویان
-     شرکت درتیم ارزشیابی بیمارستانها وتکمیل چک لیستهای مربوطه به منظورتعیین درجه خدمات ارائه شده
-      رسیدگی به شکایات فنی واداری کادرپرستاری به منظور ایجادرضایتمندی درآنان وبالطبع ارتقای رضایتمندی مددجویان
-      برگزاری کارگاه و سمینار درراستای ارتقای دانش وآگاهی کادرپرستاری وکاربرد شیوه های نوین مراقبتی ازمددجویان
-    نظارت و برنامه ریزی جهت آموزش خود مراقبتی بیماران
-    پیگیری مناسبت های مرتبط با برنامه های عملیاتی برش دانشگاهی و اجرای برنامه عملیاتی
-    شرکت در برنامه های بازدید از مراکز و نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان پرستاری طبق چک لیست های نظارتی
-    پیگیری اجرای دستورهای صادره از معاونت پرستاریوزارت متبوع
-    پیگیری نقل و انتقالات پرسنل گروه پرستاری
-    شرکت در کمیته های مرتبط با شرح وظایف پرستاری
-    ثبت نام از متقاضیان پیوند اعضاء و صدور کارت پیوند
-    پیگیری مرگ و میر نوزادان پر خطر
-    نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره و مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل
-    نظارت و اجرای دستورالعمل های ایمنی بیمار در مراکز و بیمارستان های استان