آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 417
بازديدکنندگان امروز: 142
کل بازديدکنندگان: 183626
بازديدکنندگان آنلاين: 6
زمان بارگزاري صفحه: 0.3588 ثانيه
گزارش عملکرد

خلاصه عملکرد اداره پرستاری مامایی در دوسال 92 و93

-    افزایش تعداد نیروهای رسمی پیمانی  گروه پرستاری  ازتعداد 806 نفر درسال 92 به تعداد 894 نفردرسال 93
-    افزایش تعداد کادرپرستاری مشمول طرح اعم ازپرستار، اتاق عمل ، هوشبری ازتعداد 202 نفر درسال 92 به تعداد 286 نفردرسال 93
-    افزایش تعداد نیروهای قراردادی گروه پرستاری از82 نفردرسال 92به تعداد 201نفردرسال 93
-    افزایش به کارگیری  دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی ازتعداد 3نفردرسال 92 به تعداد 83 نفردرسال 93
-    افزایش ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری از 513ساعت درسال 92 به 568 ساعت درسال 93
-    افزایش موالید ازتعداد25570درسال 92 به 28450درسال 93
-    افزایش شاخص تعداد کارکنان گروه پرستاری به تعداد تخت،  ازضریب 8/0درسال 92 به 01/1 درسال 93
-    افزایش بخش های بالینی مراکزآموزشی درمانی تابعه  ازتعداد 80 به 86 بخش
-    راه اندازی وتامین نیروی پرستاری بخش های ذیل:
مرکزآموزشی درمانی کامکارعرب نیا

-    بخش اورژانس روانپزشکی با 18 تخت
-    بخش عفونی زنان با 16 تخت
-    بخش شیمی درمانی با 8 تخت
-    مرکزآموزشی درمانی شهید بهشتی(ره)

-    راه اندازی بخش  ICU اورژانس با 10تخت
-    بخش شیمی درمانی با 12 تخت  در دو شیفت
-    بخش دیالیز(فاز اول)با 12 تخت دردو شیفت
-    بخش داخلی زنان با 27 تخت
-    سطح 3 زنان با کلیه بخش های مربوط اعم ازنوزادان ، NICU، لیبر، پست پارتوم

  مرکز آموزشی درمانی ایزدی

-    گسترش بخش نوزادان از 14 تخت به 20 تخت

-    پایش ونظارت براجرای برنامه نظام تحول سلامت درمراکزآموزشی درمانی ازطریق تشکیل جلسات مکرربا مسوولین پرستاری مراکزوتاکید براجرای صحیح آن وبررسی مشکلات موجود وارسال گزارشات به معاونت درمان

   بازدید ازبخش های بالینی براساس محورهای تعیین شده درنظام تحول سلامت ازقبیل نظارت بربرنامه مقیمی پزشکان ، رضایتمندی بیماران وبرنامه هتلینگ و.. به منظورپایش برنامه تحول سلامت
-    اجرای دستورالعمل  پرداخت مبتنی برعملکرد درکلیه مراکزدرمانی تابعه وپایش منظم مراکزدراجرای برنامه فوق ازطریق تشکیل جلسات وگزارش مشکلات وراهکارها ی عنوان شده به کارگروه دانشگاه به صورت منظم
-    راه اندازی بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت با 80 تخت شامل بخش های اتاق عمل ، جراحی ، داخلی ، سی اس آر، اورژانس و اتاق زایمان به منظورارایه خدمات درایام نیمه شعبان وسالگرد ارتحال امام باحضور بالغ بر70 نفرازپرسنل پرستاری اعم ازپرستار، بهیار، اتاق عمل وهوشبری وماما
-    بازدیدماهیانه ازمراکزآموزشی درمانی تابعه وغیرتابعه استان به اتفاق مدیران پرستاری براساس برنامه تنظیمی
-    بازدیدهفتگی ازکلیه مراکزآموزشی درمانی استان توسط کارشناسان پرستاری مامایی شاغل درستاد
-    شرکت دربرنامه بازدید بیمارستان ها به اتفاق گروه اعتباربخشی
-    پیگیری برونسپاری بخش های قابل واگذاری 
-    پیگیری راه اندازی وارتقا تریاژبیمارستان های تابعه
-     بازدید ازبیمارستان فرقانی وپیگیری راه اندازی بخش های مربوطه 
-    بررسی شکایات رسیده وکارشناسی پرونده های ارجاعی ازسازمان نظام پزشکی درحوزه پرستاری
-    تشکیل شورای پرستاری استان وبرگزاری جلسات ماهیانه با اعضا
-    فعالیت درجهت کاهش شاخص های مرگ کودکان ونوزادان ومادران دراستان
-    تغییرمراقبت های پرستاری ازروش Team work به روش Case method 
-    تهیه استانداردها وشاخص های پرستاری درمراقبت های بالینی وارسال به مدیران پرستاری مراکزجهت اجرا
-    تشکیل جلسات ماهیانه شورای پرستاری با حضورریاست دانشکده پرستاری ورییس سازمان نظام پرستاری
-    تشکیل جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری مراکزآموزشی درمانی تابعه
-    تشکیل تیم نظارت بردستورالعمل آیین نامه کار دانشجویی
-    تدوین واعلام بودجه بندی برنامه های توسعه ای وجاری اداره پرستاری به معاونت توسعه دانشگاه
-    راه اندازی واستقرارکارشناس پرستاری درواحد پژوهش درپرستاری درسال 93 وبرگزاری کارگا ه های آموزشی برای کارکنان گروه پرستاری
-    تشکیل وحضوردرشورای HSR معاونت درمان
-    راه اندازی سامانه ثبت مراقبت های تخصصی ویژه نوزادان واجرای پایلوت کشوری ثبت آماربخش های NICUونوزادان مرکزآموزشی درمانی حضرت زهرا (س)
-    تدوین اهداف وبرنامه های راهبردی برنامه ششم توسعه درحوزه پرستاری مامایی
-    برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پرستاری
-    برگزاری جشن روزپرستارباظرفیت حداقل 1000نفر
 -   فراخوان وجمع آوری خاطرات گروه پرستاری به ویژه در8 سال دفاع مقدس
-    عضویت درکمیته امربه معروف ونهی ازمنکرستاد دانشگاه
-   تقویت رویکرد اهداء عضو در استان باراه اندازی  ثبت نام متقاضیان اهداعضو ازطریق سایت دانشگاه  درخرداد 93

-   افزایش تعداد ثبت نام شدگان وصدورکارت اهداء عضو برای متقاضیان ازتعداد 630نفر درسال 92 به تعداد 1008    

*********

به نام خدا
خلاصه عملکرد اداره پرستاری مامایی دانشکاه علوم پزشکی قم سا ل1394

-    افزایش شاخص تعداد کارکنان گروه پرستاری به تعداد تخت،  ازضریب 1/1 درسال93  به 3/1 درسال 94
-    افزایش تعداد نیروهای رسمی پیمانی  گروه پرستاری  ازتعداد 894نفر درسال93 به تعداد 984 نفردرسال 94
-    افزایش تعداد کادرپرستاری مشمول طرح اعم ازپرستار، اتاق عمل ، هوشبری ازتعداد 286 نفر درسال 93 به تعداد 341نفردرسال 94
-    افزایش تعداد نیروهای قراردادی گروه پرستاری از201 نفردرسال 93 به تعداد 301نفردرسال 94
-    افزایش به کارگیری  دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی ازتعداد 28نفردرسال 93 به تعداد 85 نفردرسال 94
-    افزایش ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری از 565ساعت درسال 93 به 730 ساعت درسال 94
- نیاز سنجی تعداد نیروی مورد نیاز مراکزبیمارستانی در حال ساخت شامل بیمارستان های فرقانی وامجدی
  - تدوین برنامه بودجه عملیاتی سال 94 اداره پرستاری دانشگاه
 - جمع آوری آخرین اطلاعات ازوضعیت نیروی انسانی مراکز
   - پایش ونظارت براجرای برنامه نظام تحول سلامت درمراکزآموزشی درمانی ازطریق تشکیل جلسات مکرربا مسوولین پرستاری مراکزوتاکید براجرای صحیح آن وبررسی مشکلات موجود وارسال گزارشات به معاونت درمان
  - بازدید ازبخش های بالینی براساس محورهای تعیین شده درنظام تحول سلامت ازقبیل نظارت بربرنامه مقیمی پزشکان ، رضایتمندی بیماران وبرنامه هتلینگ و.. به منظورپایش برنامه تحول سلامت
- اجرای دستورالعمل  پرداخت مبتنی برعملکرد درکلیه مراکزدرمانی تابعه وپایش منظم مراکزدراجرای برنامه فوق ازطریق تشکیل جلسات وگزارش مشکلات وراهکارها ی عنوان شده به کارگروه دانشگاه به صورت منظم و برگزاری جلسات آموزشی نحوه پرداخت به کارکنان غیرپزشک به صورت مجزا ودرهرمرکز
- تشکیل وحضوردرشورای HSR معاونت درمان و معاونت پژوهشی
-  شرکت در کمیته های فیزیکی مراکز
-برنامه ریزی درخصوص راه اندازی مرکززنان بیمارستان شهید بهشتی (ره)
-نظارت برعملکرد جهاد دانشگاهی درخصوص تربیت کمک پرستار( انجام دو مورد بازدید وانعکاس مشکلات به وزارت متبوع)
- برگزاری مراسم جشن روز پرستاربا حضور بیش از1700 نفر ازکارکنان پرستاری وخانواده ایشان وتقدیرازنمونه های کشوری واستانی (55 نفر)
- تدوین برنامه انتقال فاز اول مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی به ساختمان فرقانی
-  - بررسی واستخراج مشکلات ونواقص طرح مبتنی برعملکرد واعلام به رییس کارگروه
- راه اندازی بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت با 80 تخت شامل بخش های اتاق عمل ، جراحی ، داخلی ، سی اس آر، اورژانس و    اتاق زایمان به منظورارایه خدمات درایام نیمه شعبان وسالگرد ارتحال امام باحضور بالغ بر70 نفرازپرسنل پرستاری اعم ازپرستار، بهیار، اتاق عمل وهوشبری وماما وتقدیرازکلیه پرسنل پرستاری آن مرکز توسط معاونت محترم درمان
-  تامین نیروی پرستاری تیم DMAT به مناسبت اربعین حسینی واعزام تیم پرستاری جهت ارایه خدمات به زایرین اربعین حسینی
-    بازدید ماهیانه ازمراکزآموزشی درمانی تابعه وغیرتابعه استان به اتفاق مدیران پرستاری براساس برنامه تنظیمی
-    بازدید هفتگی ازکلیه مراکزآموزشی درمانی استان توسط کارشناسان پرستاری مامایی شاغل درستاد
-    شرکت دربرنامه بازدید بیمارستان ها به اتفاق گروه اعتباربخشی
-    بررسی ونظارت وپیگیری برونسپاری بخش های قابل واگذاری  ( فیزیوتراپی وتزریقات وپانسمان و..)
-    تهیه چک لیست نظارتی واحد برونسپاری شده تزریقات
-    پیگیری راه اندازی وارتقا تریاژبیمارستان های تابعه وبرنامه ریزی درخصوص اصلا ح فرایندهای آن
-     بازدید ازبیمارستان فرقانی وپیگیری راه اندازی بخش های مربوطه 
-    بررسی شکایات رسیده وکارشناسی پرونده های ارجاعی ازسازمان نظام پزشکی درحوزه پرستاری
-    تشکیل شورای پرستاری استان وبرگزاری جلسات ماهیانه با اعضا
-    فعالیت درجهت کاهش شاخص های مرگ کودکان ونوزادان ومادران دراستان
-    برنامه ریزی ونظارت برتغییرمراقبت های پرستاری ازروش Team work به روش Case method  وبرنامه ریزی درخصوص اجرای کامل آن درمراکز
-    تهیه استانداردها وشاخص های پرستاری درمراقبت های بالینی وارسال به مدیران پرستاری مراکزجهت اجرا
-    تشکیل جلسات ماهیانه شورای پرستاری با حضورریاست دانشکده پرستاری ورییس سازمان نظام پرستاری
-    تشکیل جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری مراکزآموزشی درمانی تابعه
-    تشکیل تیم نظارت بردستورالعمل آیین نامه کار دانشجویی
-    تدوین واعلام بودجه بندی برنامه های توسعه ای وجاری اداره پرستاری به معاونت توسعه دانشگاه
-    تدوین وتهیه چک لیست های نظارتی بخش های بالینی
-    پیگیری اختصاص تعرفه خدمات پرستاری درمنزل
-     اداره و تکمیل سایت پرستاری
-    عضویت درکمیته امربه معروف ونهی ازمنکرستاد دانشگاه
-    افزایش تعداد ثبت نام شدگان وصدورکارت اهداء عضو برای متقاضیان ازتعداد 630نفر درسال 92 به تعداد 1008 نفر درسال 93 و وصدورکارت اهدا برای تعداد 2144نفر تا پایان سال 94    
- گزارش گیری روزانه ازکلیه مراکزآموزشی درمانی تابعه وستاد هدایت وپیگیری مشکلات وچالش های دفاترپرستاری
- بررسی ونظارت برنحوه اختصاص بودجه پاویون های پرستاری وانعکاس آن به معاونت پرستاری
- بررسی نحوه پرداخت اضافه کاروکارانه گروه پرستاری وانعکاس آن به معاونت پرستاری
- پیشنهاد الکترونیکی نمودن گزارشات پرستاری به معاونت پرستاری وپذیرش آن دردستورکارمعاونت محترم پرستاری
- برنامه ریزی ونظارت بربحران آنفلوانزا درمراکز(مدیریت برنیروی انسانی وبخش ها)
- بررسی وتایید مستندات تجربیات کارکنان پرستاری با سنوات بالای 24 سال خدمت
- معرفی وتعیین کارشناس اورژانس مراکزواستقراردراداره پرستاری معاونت درمان
- بررسی وبازدید ازمراکزغیردولتی ونظارت برعدم بکارگیری پرسنل پرستاری فاقد مدرک شروع طرح
- پیگیری امورمربوط به کودکان 1تا 59 ماهه
- بررسی پرونده های مادران پرخطرومرگ های مادران
- راه اندازی سامانه ثبت مراقبت های تخصصی ویژه نوزادان واجرای پایلوت کشوری ثبت آماربخش های NICUونوزادان مرکزآموزشی درمانی حضرت زهرا (س)
- تدوین اهداف وبرنامه های راهبردی برنامه ششم توسعه درحوزه پرستاری مامایی
 - برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پرستاری
- تعیین واجرای برنامه مدیریت سکته مغزی وقلبی درمرکزآموزشی درمانی شهیدبهشتی (ره)
- برگزاری دوره آموزشی مراقبت های اورژانس برای بالغ بر160 نفر ازکارکنان شاغل در اورژانس مراکزآموزشی درمانی تابعه
- پیگیری پیشنهاد ورنگ بندی یونیفرم کادرپرستاری به صورت متمرکز
- شرکت درجلسات مدیران پرستاری سراسرکشور
- رسیدگی به شکایات ومشکلات کارکنان گروه پرستاری مراکز


نمودار شاخص کارکنان گروه پرستاری سال 93 و94
 

مقایسه تعداد کارکنان شاغل درواحدهای تابعه درسال 93 و94
 
 
 


آمار فعالیت های پژوهشی پرسنل پرستاری در مراکز آموزشی درمانی

            
 

آمار متقاضیان اهدا عضوپس ازمرگ درسال های 93 و94
    

عملکرد واحد مامایی درسال 1394
- پیگیری بیش از 280 مادر باردار پرخطر باهدف پیشگیری از علل قابل اجتناب مرگ مادر
- پیگیری بیماران بی بضاعت و کم بضاعت مالی و اتباع از طریق تماس با روسای مراکز و مددکاری بیمارستانها
- بررسی پرونده بیمارستانی مشکوک به مرگ مادر
-برگزاری کمیته مورتالیتی در معاونت درمان با حضور متخصصین و روسای مراکز درمانی
- نظارت بر  برگزاری کمیته موربیدیته در مراکز درمانی زنان
- برگزاری کمیته موربیدیته در معاونت درمان
-جمع آوری آمارکلیه جراحی های زنان مراکز دولتی و غیر دولتی و انعکاس آن به مدیر گروه 
زنان و هیات علمی ،جهت تحلیل و اجرای اقدامات لازم جهت کاهش مرگ میر وموربیدیته
-نظارت بر شیوه نامه ارتقای حضورمتخصصین زنان
-تهیه آمار شش ماهه و نه ماهه ویکساله  سال  94مداخلات غیر ضروری مراکز دولتی و غیر دولتی و ارسال نتیجه پایش به مراکزی که بالاتر از حد استاندارد بوده اند جهت بررسی  وطرح در کمیته و ارائه مداخلات جهت اصلاح آمار
- اجرای طرح استاد معین در مرکز شهید بهشتی با کمک 8 نفر ازمتخصصین مجرب غیر دولتی 
-اتخاذ تدبیر مناسب برای اعزام سریع مادران در معرض خطرطبق اندیکاسیونهای مصوب شده به مرکز شهید بهشتی 
- برگزاری جلسه با روسای مراکز درمانی دولتی وغیر دولتی در خصوص فرایند ارجاع مادران 
پرخطر به مرکز شهید بهشتی (ره)
- نظارت بر استفاده متخصصین زنان از راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی 
-هماهنگی جهت تهیه فاکتور7جهت درمان خونریزی های زنان ومامایی به تعدادنیاز( با توجه به توجه به عدم توزیع اداره مادران)
- پایش و نظارت بر انجام مراقبتهای پیش از بارداری و بارداری و پس از بارداری در سطح مراکز درمانی و مطبها ی زنان و دفاتر کارمامایی
- تهیه آخرین نسخه راهنمای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران و توزیع به کلیه مراکز دولتی وغیر دولتی
- فعال سازی درمانگاه زنان کلینیک فوق تخصصی ظفر جهت ارجاع مادران پرخطر ازمراکز بهداشتی ونظارت بر ثبت و ارائه پسخوراند
-  نظارت بر ثبت اطلاعات پروندهای بیمارستانی
-  برگزاری سمینار زایمان فیزیولوژیک، فوریتهای مامایی، ارزیابی سلامت جنین ، مدیریت شوک ویژه متخصصین زنان کارشناسان مامایی پزشکان عمومی با حضورسرکار  خانم دکتر حنطوش زاده – خانم دکتر کاشانیان
 
- برگزاری کارگاه دوروزه حمایت طلبی زایمان طبیعی ویژه متخصصین  زنان ، اطفال ، بیهوشی و کارشناسان مامایی و بدنبال آن تدوین برنامه عملیاتی حمایت طلبی در راستای فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی
- بررسي آمار مقايسه عملكرد كليه مراكز دولتي و خصوصي به تفكيك بيمارستان و متخصصین و مداخلات  وارايه  پسخوراند از طريق جلسه بامسئول گروه زنان ومکاتبه با روسای مراکزو تذکر به مراکزی که امار بالاترازحد استاندارد داشته اند .  
- تدوین فرایند ارجاع مادران کاندید سزارین با علل پزشکی به متخصصین ومعتمد و هماهنگی با سازمانهای بیمه گر و نظام پزشکی
- نظارت و پایش کلاسهای آمادگی زایمان فیزیولوژیک در مرکز ایزدی و وحضرت زهرا (س)،مرکز امام رضا (ع)،طبق چک لیست ارسالی و ارائه نتایج پایش به روسای مراکز جهت پیگیری موارد قابل اصلاح
- مساعدت معاونت محترم بهداشتی جهت اختصاص فضای کلاسهای درمانگاه امام رضا(س)
با توجه به نامناسب بودن فضای فیزیکی مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا (س) تا اماده سازی فضای مناسب در مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا (س)
- بررسی پرونده سزارینی متخصصین زنان در مراکز دولتی و غیر دولتی
- تهیه پوستر کلاسهای امادگی زایمان و توزیع در سطح مراکز درمانی وبهداشتی و مطبها و دفاتر 
دفاتر کار باهدف ترویج زایمان طبیعی
- برگزاری جلسه با مدیر گروه بیهوشی و زنان و نوزادان در خصوص بررسی چالش های موجود در زایمان بیدرد 
-    نظارت بربرگزاری منظم کمیته های زایمان ترویج زایمان طبیعی بیمارستانی با حضور
-    ریاست و مسول گروه زنان
- تشکیل جلسه با مسوولین بلوک زایمانهای مراکز و نماینده نظام مامایی وبا هدف نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه مامای همراه و عملکرد مراکزمشاوره و ارائه خدمات مامایی
- نظارت بر  ورود اطلاعات زایمانی در سامانه مادر ونوزاد ایرانیان و راستی آزمایی ورود اطلاعات
- جذب 11 نیروی طرحی مامایی جهت مراکز دررمانی تحت پوشش
- برگزاری جشنواره زایمان فیزیولوژیک با هدف حمایت طلبی و ترویج زایمان طبیعی میزان سزارین کل مراکز تحت پوش


 


میزان سزارین به تفکیک مراکز دولتی وغیردولتی