آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 535
بازديدکنندگان امروز: 218
کل بازديدکنندگان: 219928
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.3900 ثانيه
گزارش عملکرد

خلاصه عملکرد اداره پرستاری مامایی در دوسال 92 و93

-    افزایش تعداد نیروهای رسمی پیمانی  گروه پرستاری  ازتعداد 806 نفر درسال 92 به تعداد 894 نفردرسال 93
-    افزایش تعداد کادرپرستاری مشمول طرح اعم ازپرستار، اتاق عمل ، هوشبری ازتعداد 202 نفر درسال 92 به تعداد 286 نفردرسال 93
-    افزایش تعداد نیروهای قراردادی گروه پرستاری از82 نفردرسال 92به تعداد 201نفردرسال 93
-    افزایش به کارگیری  دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی ازتعداد 3نفردرسال 92 به تعداد 83 نفردرسال 93
-    افزایش ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری از 513ساعت درسال 92 به 568 ساعت درسال 93
-    افزایش موالید ازتعداد25570درسال 92 به 28450درسال 93
-    افزایش شاخص تعداد کارکنان گروه پرستاری به تعداد تخت،  ازضریب 8/0درسال 92 به 01/1 درسال 93
-    افزایش بخش های بالینی مراکزآموزشی درمانی تابعه  ازتعداد 80 به 86 بخش
-    راه اندازی وتامین نیروی پرستاری بخش های ذیل:
مرکزآموزشی درمانی کامکارعرب نیا

-    بخش اورژانس روانپزشکی با 18 تخت
-    بخش عفونی زنان با 16 تخت
-    بخش شیمی درمانی با 8 تخت
-    مرکزآموزشی درمانی شهید بهشتی(ره)

-    راه اندازی بخش  ICU اورژانس با 10تخت
-    بخش شیمی درمانی با 12 تخت  در دو شیفت
-    بخش دیالیز(فاز اول)با 12 تخت دردو شیفت
-    بخش داخلی زنان با 27 تخت
-    سطح 3 زنان با کلیه بخش های مربوط اعم ازنوزادان ، NICU، لیبر، پست پارتوم

  مرکز آموزشی درمانی ایزدی

-    گسترش بخش نوزادان از 14 تخت به 20 تخت

-    پایش ونظارت براجرای برنامه نظام تحول سلامت درمراکزآموزشی درمانی ازطریق تشکیل جلسات مکرربا مسوولین پرستاری مراکزوتاکید براجرای صحیح آن وبررسی مشکلات موجود وارسال گزارشات به معاونت درمان

   بازدید ازبخش های بالینی براساس محورهای تعیین شده درنظام تحول سلامت ازقبیل نظارت بربرنامه مقیمی پزشکان ، رضایتمندی بیماران وبرنامه هتلینگ و.. به منظورپایش برنامه تحول سلامت
-    اجرای دستورالعمل  پرداخت مبتنی برعملکرد درکلیه مراکزدرمانی تابعه وپایش منظم مراکزدراجرای برنامه فوق ازطریق تشکیل جلسات وگزارش مشکلات وراهکارها ی عنوان شده به کارگروه دانشگاه به صورت منظم
-    راه اندازی بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت با 80 تخت شامل بخش های اتاق عمل ، جراحی ، داخلی ، سی اس آر، اورژانس و اتاق زایمان به منظورارایه خدمات درایام نیمه شعبان وسالگرد ارتحال امام باحضور بالغ بر70 نفرازپرسنل پرستاری اعم ازپرستار، بهیار، اتاق عمل وهوشبری وماما
-    بازدیدماهیانه ازمراکزآموزشی درمانی تابعه وغیرتابعه استان به اتفاق مدیران پرستاری براساس برنامه تنظیمی
-    بازدیدهفتگی ازکلیه مراکزآموزشی درمانی استان توسط کارشناسان پرستاری مامایی شاغل درستاد
-    شرکت دربرنامه بازدید بیمارستان ها به اتفاق گروه اعتباربخشی
-    پیگیری برونسپاری بخش های قابل واگذاری 
-    پیگیری راه اندازی وارتقا تریاژبیمارستان های تابعه
-     بازدید ازبیمارستان فرقانی وپیگیری راه اندازی بخش های مربوطه 
-    بررسی شکایات رسیده وکارشناسی پرونده های ارجاعی ازسازمان نظام پزشکی درحوزه پرستاری
-    تشکیل شورای پرستاری استان وبرگزاری جلسات ماهیانه با اعضا
-    فعالیت درجهت کاهش شاخص های مرگ کودکان ونوزادان ومادران دراستان
-    تغییرمراقبت های پرستاری ازروش Team work به روش Case method 
-    تهیه استانداردها وشاخص های پرستاری درمراقبت های بالینی وارسال به مدیران پرستاری مراکزجهت اجرا
-    تشکیل جلسات ماهیانه شورای پرستاری با حضورریاست دانشکده پرستاری ورییس سازمان نظام پرستاری
-    تشکیل جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری مراکزآموزشی درمانی تابعه
-    تشکیل تیم نظارت بردستورالعمل آیین نامه کار دانشجویی
-    تدوین واعلام بودجه بندی برنامه های توسعه ای وجاری اداره پرستاری به معاونت توسعه دانشگاه
-    راه اندازی واستقرارکارشناس پرستاری درواحد پژوهش درپرستاری درسال 93 وبرگزاری کارگا ه های آموزشی برای کارکنان گروه پرستاری
-    تشکیل وحضوردرشورای HSR معاونت درمان
-    راه اندازی سامانه ثبت مراقبت های تخصصی ویژه نوزادان واجرای پایلوت کشوری ثبت آماربخش های NICUونوزادان مرکزآموزشی درمانی حضرت زهرا (س)
-    تدوین اهداف وبرنامه های راهبردی برنامه ششم توسعه درحوزه پرستاری مامایی
-    برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پرستاری
-    برگزاری جشن روزپرستارباظرفیت حداقل 1000نفر
 -   فراخوان وجمع آوری خاطرات گروه پرستاری به ویژه در8 سال دفاع مقدس
-    عضویت درکمیته امربه معروف ونهی ازمنکرستاد دانشگاه
-   تقویت رویکرد اهداء عضو در استان باراه اندازی  ثبت نام متقاضیان اهداعضو ازطریق سایت دانشگاه  درخرداد 93

-   افزایش تعداد ثبت نام شدگان وصدورکارت اهداء عضو برای متقاضیان ازتعداد 630نفر درسال 92 به تعداد 1008    

*********

به نام خداخلاصه عملکرد اداره پرستاری مامایی دانشکاه علوم پزشکی قم سا ل1394

-    افزایش شاخص تعداد کارکنان گروه پرستاری به تعداد تخت،  ازضریب 1/1 درسال93  به 3/1 درسال 94
-    افزایش تعداد نیروهای رسمی پیمانی  گروه پرستاری  ازتعداد 894نفر درسال93 به تعداد 984 نفردرسال 94
-    افزایش تعداد کادرپرستاری مشمول طرح اعم ازپرستار، اتاق عمل ، هوشبری ازتعداد 286 نفر درسال 93 به تعداد 341نفردرسال 94
-    افزایش تعداد نیروهای قراردادی گروه پرستاری از201 نفردرسال 93 به تعداد 301نفردرسال 94
-    افزایش به کارگیری  دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی ازتعداد 28نفردرسال 93 به تعداد 85 نفردرسال 94
-    افزایش ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری از 565ساعت درسال 93 به 730 ساعت درسال 94
- نیاز سنجی تعداد نیروی مورد نیاز مراکزبیمارستانی در حال ساخت شامل بیمارستان های فرقانی وامجدی
  - تدوین برنامه بودجه عملیاتی سال 94 اداره پرستاری دانشگاه
 - جمع آوری آخرین اطلاعات ازوضعیت نیروی انسانی مراکز
   - پایش ونظارت براجرای برنامه نظام تحول سلامت درمراکزآموزشی درمانی ازطریق تشکیل جلسات مکرربا مسوولین پرستاری مراکزوتاکید براجرای صحیح آن وبررسی مشکلات موجود وارسال گزارشات به معاونت درمان
  - بازدید ازبخش های بالینی براساس محورهای تعیین شده درنظام تحول سلامت ازقبیل نظارت بربرنامه مقیمی پزشکان ، رضایتمندی بیماران وبرنامه هتلینگ و.. به منظورپایش برنامه تحول سلامت
- اجرای دستورالعمل  پرداخت مبتنی برعملکرد درکلیه مراکزدرمانی تابعه وپایش منظم مراکزدراجرای برنامه فوق ازطریق تشکیل جلسات وگزارش مشکلات وراهکارها ی عنوان شده به کارگروه دانشگاه به صورت منظم و برگزاری جلسات آموزشی نحوه پرداخت به کارکنان غیرپزشک به صورت مجزا ودرهرمرکز
- تشکیل وحضوردرشورای HSR معاونت درمان و معاونت پژوهشی
-  شرکت در کمیته های فیزیکی مراکز
-برنامه ریزی درخصوص راه اندازی مرکززنان بیمارستان شهید بهشتی (ره)
-نظارت برعملکرد جهاد دانشگاهی درخصوص تربیت کمک پرستار( انجام دو مورد بازدید وانعکاس مشکلات به وزارت متبوع)
- برگزاری مراسم جشن روز پرستاربا حضور بیش از1700 نفر ازکارکنان پرستاری وخانواده ایشان وتقدیرازنمونه های کشوری واستانی (55 نفر)
- تدوین برنامه انتقال فاز اول مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی به ساختمان فرقانی
-  - بررسی واستخراج مشکلات ونواقص طرح مبتنی برعملکرد واعلام به رییس کارگروه
- راه اندازی بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت با 80 تخت شامل بخش های اتاق عمل ، جراحی ، داخلی ، سی اس آر، اورژانس و    اتاق زایمان به منظورارایه خدمات درایام نیمه شعبان وسالگرد ارتحال امام باحضور بالغ بر70 نفرازپرسنل پرستاری اعم ازپرستار، بهیار، اتاق عمل وهوشبری وماما وتقدیرازکلیه پرسنل پرستاری آن مرکز توسط معاونت محترم درمان
-  تامین نیروی پرستاری تیم DMAT به مناسبت اربعین حسینی واعزام تیم پرستاری جهت ارایه خدمات به زایرین اربعین حسینی
-    بازدید ماهیانه ازمراکزآموزشی درمانی تابعه وغیرتابعه استان به اتفاق مدیران پرستاری براساس برنامه تنظیمی
-    بازدید هفتگی ازکلیه مراکزآموزشی درمانی استان توسط کارشناسان پرستاری مامایی شاغل درستاد
-    شرکت دربرنامه بازدید بیمارستان ها به اتفاق گروه اعتباربخشی
-    بررسی ونظارت وپیگیری برونسپاری بخش های قابل واگذاری  ( فیزیوتراپی وتزریقات وپانسمان و..)
-    تهیه چک لیست نظارتی واحد برونسپاری شده تزریقات
-    پیگیری راه اندازی وارتقا تریاژبیمارستان های تابعه وبرنامه ریزی درخصوص اصلا ح فرایندهای آن
-     بازدید ازبیمارستان فرقانی وپیگیری راه اندازی بخش های مربوطه 
-    بررسی شکایات رسیده وکارشناسی پرونده های ارجاعی ازسازمان نظام پزشکی درحوزه پرستاری
-    تشکیل شورای پرستاری استان وبرگزاری جلسات ماهیانه با اعضا
-    فعالیت درجهت کاهش شاخص های مرگ کودکان ونوزادان ومادران دراستان
-    برنامه ریزی ونظارت برتغییرمراقبت های پرستاری ازروش Team work به روش Case method  وبرنامه ریزی درخصوص اجرای کامل آن درمراکز
-    تهیه استانداردها وشاخص های پرستاری درمراقبت های بالینی وارسال به مدیران پرستاری مراکزجهت اجرا
-    تشکیل جلسات ماهیانه شورای پرستاری با حضورریاست دانشکده پرستاری ورییس سازمان نظام پرستاری
-    تشکیل جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری مراکزآموزشی درمانی تابعه
-    تشکیل تیم نظارت بردستورالعمل آیین نامه کار دانشجویی
-    تدوین واعلام بودجه بندی برنامه های توسعه ای وجاری اداره پرستاری به معاونت توسعه دانشگاه
-    تدوین وتهیه چک لیست های نظارتی بخش های بالینی
-    پیگیری اختصاص تعرفه خدمات پرستاری درمنزل
-     اداره و تکمیل سایت پرستاری
-    عضویت درکمیته امربه معروف ونهی ازمنکرستاد دانشگاه
-    افزایش تعداد ثبت نام شدگان وصدورکارت اهداء عضو برای متقاضیان ازتعداد 630نفر درسال 92 به تعداد 1008 نفر درسال 93 و وصدورکارت اهدا برای تعداد 2144نفر تا پایان سال 94    
- گزارش گیری روزانه ازکلیه مراکزآموزشی درمانی تابعه وستاد هدایت وپیگیری مشکلات وچالش های دفاترپرستاری
- بررسی ونظارت برنحوه اختصاص بودجه پاویون های پرستاری وانعکاس آن به معاونت پرستاری
- بررسی نحوه پرداخت اضافه کاروکارانه گروه پرستاری وانعکاس آن به معاونت پرستاری
- پیشنهاد الکترونیکی نمودن گزارشات پرستاری به معاونت پرستاری وپذیرش آن دردستورکارمعاونت محترم پرستاری
- برنامه ریزی ونظارت بربحران آنفلوانزا درمراکز(مدیریت برنیروی انسانی وبخش ها)
- بررسی وتایید مستندات تجربیات کارکنان پرستاری با سنوات بالای 24 سال خدمت
- معرفی وتعیین کارشناس اورژانس مراکزواستقراردراداره پرستاری معاونت درمان
- بررسی وبازدید ازمراکزغیردولتی ونظارت برعدم بکارگیری پرسنل پرستاری فاقد مدرک شروع طرح
- پیگیری امورمربوط به کودکان 1تا 59 ماهه
- بررسی پرونده های مادران پرخطرومرگ های مادران
- راه اندازی سامانه ثبت مراقبت های تخصصی ویژه نوزادان واجرای پایلوت کشوری ثبت آماربخش های NICUونوزادان مرکزآموزشی درمانی حضرت زهرا (س)
- تدوین اهداف وبرنامه های راهبردی برنامه ششم توسعه درحوزه پرستاری مامایی
 - برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پرستاری
- تعیین واجرای برنامه مدیریت سکته مغزی وقلبی درمرکزآموزشی درمانی شهیدبهشتی (ره)
- برگزاری دوره آموزشی مراقبت های اورژانس برای بالغ بر160 نفر ازکارکنان شاغل در اورژانس مراکزآموزشی درمانی تابعه
- پیگیری پیشنهاد ورنگ بندی یونیفرم کادرپرستاری به صورت متمرکز
- شرکت درجلسات مدیران پرستاری سراسرکشور
- رسیدگی به شکایات ومشکلات کارکنان گروه پرستاری مراکز


نمودار شاخص کارکنان گروه پرستاری سال 93 و94
 

مقایسه تعداد کارکنان شاغل درواحدهای تابعه درسال 93 و94
 
 
 


آمار فعالیت های پژوهشی پرسنل پرستاری در مراکز آموزشی درمانی

            
 

آمار متقاضیان اهدا عضوپس ازمرگ درسال های 93 و94
    

عملکرد واحد مامایی درسال 1394
- پیگیری بیش از 280 مادر باردار پرخطر باهدف پیشگیری از علل قابل اجتناب مرگ مادر
- پیگیری بیماران بی بضاعت و کم بضاعت مالی و اتباع از طریق تماس با روسای مراکز و مددکاری بیمارستانها
- بررسی پرونده بیمارستانی مشکوک به مرگ مادر
-برگزاری کمیته مورتالیتی در معاونت درمان با حضور متخصصین و روسای مراکز درمانی
- نظارت بر  برگزاری کمیته موربیدیته در مراکز درمانی زنان
- برگزاری کمیته موربیدیته در معاونت درمان
-جمع آوری آمارکلیه جراحی های زنان مراکز دولتی و غیر دولتی و انعکاس آن به مدیر گروه 
زنان و هیات علمی ،جهت تحلیل و اجرای اقدامات لازم جهت کاهش مرگ میر وموربیدیته
-نظارت بر شیوه نامه ارتقای حضورمتخصصین زنان
-تهیه آمار شش ماهه و نه ماهه ویکساله  سال  94مداخلات غیر ضروری مراکز دولتی و غیر دولتی و ارسال نتیجه پایش به مراکزی که بالاتر از حد استاندارد بوده اند جهت بررسی  وطرح در کمیته و ارائه مداخلات جهت اصلاح آمار
- اجرای طرح استاد معین در مرکز شهید بهشتی با کمک 8 نفر ازمتخصصین مجرب غیر دولتی 
-اتخاذ تدبیر مناسب برای اعزام سریع مادران در معرض خطرطبق اندیکاسیونهای مصوب شده به مرکز شهید بهشتی 
- برگزاری جلسه با روسای مراکز درمانی دولتی وغیر دولتی در خصوص فرایند ارجاع مادران 
پرخطر به مرکز شهید بهشتی (ره)
- نظارت بر استفاده متخصصین زنان از راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی 
-هماهنگی جهت تهیه فاکتور7جهت درمان خونریزی های زنان ومامایی به تعدادنیاز( با توجه به توجه به عدم توزیع اداره مادران)
- پایش و نظارت بر انجام مراقبتهای پیش از بارداری و بارداری و پس از بارداری در سطح مراکز درمانی و مطبها ی زنان و دفاتر کارمامایی
- تهیه آخرین نسخه راهنمای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران و توزیع به کلیه مراکز دولتی وغیر دولتی
- فعال سازی درمانگاه زنان کلینیک فوق تخصصی ظفر جهت ارجاع مادران پرخطر ازمراکز بهداشتی ونظارت بر ثبت و ارائه پسخوراند
-  نظارت بر ثبت اطلاعات پروندهای بیمارستانی
-  برگزاری سمینار زایمان فیزیولوژیک، فوریتهای مامایی، ارزیابی سلامت جنین ، مدیریت شوک ویژه متخصصین زنان کارشناسان مامایی پزشکان عمومی با حضورسرکار  خانم دکتر حنطوش زاده – خانم دکتر کاشانیان
 
- برگزاری کارگاه دوروزه حمایت طلبی زایمان طبیعی ویژه متخصصین  زنان ، اطفال ، بیهوشی و کارشناسان مامایی و بدنبال آن تدوین برنامه عملیاتی حمایت طلبی در راستای فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی
- بررسي آمار مقايسه عملكرد كليه مراكز دولتي و خصوصي به تفكيك بيمارستان و متخصصین و مداخلات  وارايه  پسخوراند از طريق جلسه بامسئول گروه زنان ومکاتبه با روسای مراکزو تذکر به مراکزی که امار بالاترازحد استاندارد داشته اند .  
- تدوین فرایند ارجاع مادران کاندید سزارین با علل پزشکی به متخصصین ومعتمد و هماهنگی با سازمانهای بیمه گر و نظام پزشکی
- نظارت و پایش کلاسهای آمادگی زایمان فیزیولوژیک در مرکز ایزدی و وحضرت زهرا (س)،مرکز امام رضا (ع)،طبق چک لیست ارسالی و ارائه نتایج پایش به روسای مراکز جهت پیگیری موارد قابل اصلاح
- مساعدت معاونت محترم بهداشتی جهت اختصاص فضای کلاسهای درمانگاه امام رضا(س)
با توجه به نامناسب بودن فضای فیزیکی مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا (س) تا اماده سازی فضای مناسب در مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا (س)
- بررسی پرونده سزارینی متخصصین زنان در مراکز دولتی و غیر دولتی
- تهیه پوستر کلاسهای امادگی زایمان و توزیع در سطح مراکز درمانی وبهداشتی و مطبها و دفاتر 
دفاتر کار باهدف ترویج زایمان طبیعی
- برگزاری جلسه با مدیر گروه بیهوشی و زنان و نوزادان در خصوص بررسی چالش های موجود در زایمان بیدرد 
-    نظارت بربرگزاری منظم کمیته های زایمان ترویج زایمان طبیعی بیمارستانی با حضور
-    ریاست و مسول گروه زنان
- تشکیل جلسه با مسوولین بلوک زایمانهای مراکز و نماینده نظام مامایی وبا هدف نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه مامای همراه و عملکرد مراکزمشاوره و ارائه خدمات مامایی
- نظارت بر  ورود اطلاعات زایمانی در سامانه مادر ونوزاد ایرانیان و راستی آزمایی ورود اطلاعات
- جذب 11 نیروی طرحی مامایی جهت مراکز دررمانی تحت پوشش
- برگزاری جشنواره زایمان فیزیولوژیک با هدف حمایت طلبی و ترویج زایمان طبیعی میزان سزارین کل مراکز تحت پوش


 


میزان سزارین به تفکیک مراکز دولتی وغیردولتی
  

 

 

 عملکرد اداره  امورپرستاری مامایی در4سال گذشته و سال 95


    تامین نیروی انسانی گروه پرستاری
    نظارت و ارزشیابی
    آموزش و توانمند سازی کارکنان
    آموزش به بیمار
    ایمنی بیمار
    صدورپروانه صلاحیت حرفه ای
    مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل
    پیگیری اجرای مراقبت موردی
    پیگیری اجرای برنامه ISHIFT
    پیگیری شکایات و استعلام ها
    مسائل رفاهی پرسنل
    پژوهش و تحقیق
    مشارکت در راه اندازی و تأمین نیروی بخش های جدید
    سایر موارد
الف ) تامین نیروی انسانی گروه پرستاری
-    افزایش شاخص تعداد کارکنان گروه پرستاری به تعداد تخت، از ضریب 1/1 در سال93  به 3/1 در سال  94و95
-    افزایش تعداد نیروهای رسمی پیمانی گروه پرستاری ازتعداد  894  نفر در سال93 به تعداد 984 نفر در سال 94 وتعداد 1251نفردرسال 95
-    افزایش تعداد کادر پرستاری مشمول طرح اعم از پرستار، اتاق عمل، هوشبری از تعداد 286 نفر در سال 93 به تعداد 341 ی نفر در سال 94 وتعداد 360 نفر درسال 95
-    افزایش تعداد نیروهای قراردادی گروه پرستاری از 201 نفر در سال 93 به تعداد سیصد و یک نفردرسال 94 و213 نفردرسال 95
-    افزایش به کارگیری دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی از تعداد 28 نفردر سال 93 به تعداد 85نفردرسال 94 و141نفر سال 95
-    افزایش ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری از 565ساعت درسال 93 به 513ساعت درسال 94 و633 نفردر سال 95
-    برآورد تعداد نیروی مورد نیاز مراکزبیمارستانی در حال ساخت
-    افزایش به کارگیری  دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی ازتعداد 28نفردرسال 93 و تعداد 85 نفردرسال 94 به 140نفر در سال 95
-    جمع آوری آخرین اطلاعات ازوضعیت نیروی انسانی مراکز
-    برآورد نیروی کمک پرستار مورد نیاز بیمارستان ها
-    انجام امور پرسنلی نیروهای جدید الاستخدام و توزیع نیروها در بیمارستان ها
-    مشارکت در راه اندازی بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت با 80 تخت شامل بخش های اتاق عمل ، جراحی ، داخلی ، سی اس آر، اورژانس و اتاق زایمان به منظورارایه خدمات در ایام نیمه شعبان باحضور پرسنل پرستاری اعم ازپرستار، بهیار، اتاق عمل وهوشبری وماما وتقدیرازکلیه پرسنل پرستاری آن مرکز توسط معاونت محترم درمان
-    تامین نیروی پرستاری تیم DMAT به مناسبت اربعین حسینی واعزام تیم پرستاری جهت ارایه خدمات به زایرین اربعین حسینی

ب ) نظارت و ارزشیابی
-    بازدید ازبخش های بالینی براساس محورهای تعیین شده درنظام تحول سلامت ازقبیل نظارت بربرنامه مقیمی پزشکان ، رضایتمندی بیماران وبرنامه هتلینگ و.. به منظورپایش برنامه تحول سلامت
-    اجرای دستورالعمل  پرداخت مبتنی برعملکرد درکلیه مراکزدرمانی تابعه وپایش منظم مراکزدراجرای برنامه فوق ازطریق تشکیل جلسات وگزارش مشکلات وراهکارها ی عنوان شده به کارگروه دانشگاه به صورت منظم و برگزاری جلسات آموزشی نحوه پرداخت به کارکنان غیرپزشک به صورت مجزا در هرمرکز
-    تدوین وتهیه چک لیست های نظارتی بخش های بالینی طبق استانداردهای حرفه ایی
-    تشکیل جلسه فصلی با سرپرستاران کلیه مراکز دولتی و غیر دولتی و تبیین استانداردهای حرفه ایی و بررسی مشکلات پرستاری مراکز
-    بررسی ونظارت وپیگیری برونسپاری بخش های قابل واگذاری  ( فیزیوتراپی وتزریقات وپانسمان و..)
-    تهیه چک لیست و نظارت بر عملکرد واحدهای برونسپاری شده (تزریقات، پانسمان،فیزیوتراپی مراکز و...)
-    پیگیری راه اندازی وارتقا تریاژبیمارستان های تابعه وبرنامه ریزی درخصوص اصلا ح فرایندهای آن
-    بازدید از بیمارستان در حال ساخت فرقانی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص استاندارد سازی بخش های بالینی
-    برنامه ریزی ونظارت برتغییرمراقبت های پرستاری ازروش Team work به روش Case method   به میزان 70% و پیگیری تحقق کامل آن در سال 1396
-    ابلاغ استانداردها وشاخص های پرستاری درمراقبت های بالینی وارسال به مدیران پرستاری مراکزجهت اجرا
-    تشکیل جلسات ماهیانه شورای پرستاری جهت بررسی مشکلات پرستاری استان و ارائه راهکارهای کارشناسی  جهت حل آن با حضورریاست دانشکده پرستاری ، رییس سازمان نظام پرستاری ، مدیران پرستاری مراکز و کارشناسان ستادی
-    تشکیل جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری مراکزآموزشی درمانی تابعه
-    بررسی ونظارت برنحوه اختصاص بودجه پاویون های پرستاری وانعکاس آن به معاونت پرستاری
-    بررسی نحوه پرداخت اضافه کاروکارانه گروه پرستاری در طرح مبتنی بر عملکرد وانعکاس آن به معاونت پرستاری
-    بررسی وبازدید ازمراکزغیردولتی ونظارت برعدم بکارگیری پرسنل پرستاری فاقد مدرک شروع طرح
-    بررسی واستخراج مشکلات ونواقص طرح مبتنی برعملکرد واعلام به کارگروه
-    نظارت برعملکرد جهاد دانشگاهی درخصوص تربیت کمک پرستار( انجام دو مورد بازدید و نظارت بر نحوه برگزاری ازمون دوره تئوری و انعکاس مشکلات به وزارت متبوع)
-    بازدید ماهیانه از بخش های مراکزآموزشی درمانی تابعه وغیرتابعه استان (بویژه اورژانس ها)  براساس برنامه تنظیمی به اتفاق مدیران پرستاری، کارشناسان ستاد و کارشناسان با تجربه مراکز
-    بازدید هفتگی ازکلیه مراکزآموزشی درمانی استان توسط کارشناسان پرستاری مامایی شاغل درستاد
-    پایش و ارزیابی استانداردهای ایمنی بیمار در مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی
-    تدوین برنامه بودجه عملیاتی سال 95 اداره پرستاری دانشگاه
-    تدوین برنامه و انتقال فاز اول بخش های بالینی مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی به ساختمان فرقانی
-    برگزاری مراسم جشن روز پرستاربا حضور بیش از500 نفر ازکارکنان پرستاری وخانواده ایشان وتقدیرازنمونه های کشوری واستانی (52 نفر)
-    برنامه ریزی هفته پرستار و برگزاری برنامه های هفته پرستار در طول هفته با برنامه های صبح و عصر و شب
-    بررسی شکایات رسیده وکارشناسی پرونده های ارجاعی ازسازمان نظام پزشکی و سایر مراجع قضایی درحوزه پرستاری
-    فعالیت درجهت کاهش شاخص های مرگ کودکان ونوزادان ومادران دراستان
-    تدوین واعلام بودجه بندی برنامه های توسعه ای وجاری اداره پرستاری به معاونت توسعه دانشگاه
-    پیشنهاد ثبت الکترونیکی گزارشات پرستاری به معاونت پرستاری براساس فرایند پرستاری قرارگیری آن دردستورکارمعاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان
-    بررسی وتایید مستندات تجربیات کارکنان پرستاری با سنوات بالای 24 سال خدمت
-    پیگیری امورمربوط به مرگ و میر کودکان 1تا 59 ماهه
-    پیگیری امور مربوط به ایمنی بیمار و موارد 14 گانه تهدید کننده حیات در درمان بیماران
-    تدوین اهداف وبرنامه های راهبردی برنامه ششم توسعه درحوزه پرستاری مامایی
-    پیگیری اجرای برنامه مدیریت سکته مغزی وقلبی درمرکزآموزشی درمانی شهیدبهشتی
-    گزارش گیری روزانه ازکلیه مراکزآموزشی درمانی تابعه وستاد هدایت وپیگیری مشکلات وچالش های دفاترپرستاری
-    شرکت درجلسات مدیران پرستاری سراسرکشور
-    رسیدگی به شکایات ومشکلات کارکنان گروه پرستاری مراکز
-    نقل و انتقال پرسنل گروه پرستار بین مراکز و سایر دانشگاه ها
-    ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان اهدا عضو پیوندی
-    اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و شرکت فعال در کارگروه توزیع درآمد اختصاصی
-    ارائه نظرات کارشناسی در کمیته فضای فیزیکی
-    نظارت بر مراکز مراقبت در منزل
-    پیگیری شکایات
-    تدوین سند درمان حوزه پرستاری
-    برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران پرستاری و سوپروایزر ها و مسؤول بخش ها به صورت ماهیانه، فصلی، 6 ماه یکبار
-    انجام تست سلامت کارکنان در ستاد دانشگاه توسط اداره پرستاری و غربالگری دیابت و فشار خون و معرفی 36 نفر جهت پیگیری درمان
-    ارائه پیشنهادات اصلاحی در بازنگری شرح وظایف پرستاری به معاونت پرستاری وزارت متبوع
-    شرکت در جلسات مدیران پرستاری معاونت پرستاری وزارت متبوع
-    همکاری در برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی بیمارستان ها در تاریخ 24/09/95
-    برگزاری کمیته های ایمنی بیمار به صورت فصلی در سطح معاونت
-    برگزاری کمیته های راهبردی ارتقای اورژانس به صورت فصلی با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین
-    برگزاری کمیته های ارتقای فرآیندهای اورژانس در سطح معاونت درمان با حضور مدیر محترم درمان، مدیر پرستاری و مامایی، مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی، مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی، سرپرستاران اورژانس
-    پیگیری و مشارکت در ویرایش دستورالعمل ستاد هدایت و انتقال بیماران
-    شرکت در جلسات تدوین EOP معاونت درمان
-    برگزاری کلاس آموزش ایمنی بیمار در سطح دانشگاه برای کارشناسان ایمنی بیمار، بهبود کیفیت، کنترل عفونت و بهداشت محیط
-    برگزاری کلاس های ایمنی بیمار و مدیریت خطر در سطح بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    تدوین برنامه عملیاتی ایمنی بیمار
-    پایش و ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار در سطح مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    ارسال بازخورد و گزارشات بازدید، پایش و ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار به مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی جهت بهره برداری و انجام اقدامات اصلاحی
-    برگزاری جلسات اختصاصی با بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در خصوص تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی ایمنی بیمار
-    شرکت در کنگره کشوری ساخت و تجهیزات بیمارستانی
-    پیگیری تدوین پیش نویس دستورالعمل رضایت آگاهانه از بیماران
-    پیگیری معرفی معرفی نمایندگان محترم نظام پزشکی، پزشکی قانونی و دادگستری جهت شرکت در جلسات کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    پیگیری تشکیل کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    برگزاری جلسات اختصاصی با بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در خصوص تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی ایمنی بیمار
-    شرکت در کنگره کشوری ساخت و تجهیزات بیمارستانی
-    پیگیری تدوین پیش نویس دستورالعمل رضایت آگاهانه از بیماران
-    پیگیری معرفی معرفی نمایندگان محترم نظام پزشکی، پزشکی قانونی و دادگستری جهت شرکت در جلسات کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    پیگیری تشکیل کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    پیگیری و ارسال ابلاغ اعضای کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص پیش نویس دستورالعمل و فرم رضایت آگاهانه
-    بازدید های مستمر و مکرر از اورژانس های بیمارستانی
-    تنظیم گزارش های بازدید و ارسال بازخورد به مراکز جهت انجام اقدامات اصلاحی
-    پیگیری موارد 14 گانه تهدید کننده حیات در درمان بیماران از بیمارستان ها
-    همکاری و همراهی با بازرسین وزارتی در پایش و ارزیابی اورژانس های بیمارستانی
-    پیگیری ارسال فرم تریاژ از طریق سامانه HIS
-    شرکت در جلسات وزارتی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
-    بررسی لیست های اکسل فایل ریز گزارش پرداخت مبتنی بر عملکرد از نظر مقایسه دریافتی بخش های بالینی
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص پیش نویس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک
-    پاسخ به استعلامات و نامه های وزارتی
-    پاسخ به نامه ها و استعلامات بیمارستان ها
-    شرکت در  جلسات کمیته نظارت بر فضاهای فیزیکی بیمارستانی در حوزه معاونت درمان
-    پیگیری ارسال شاخص های ایمنی بیمار و شاخص های کیفی مراقبت های پرستاری از طریق سامانه فرابر
-    ایجاد کاربری در سامانه فرابر برای مدیران پرستاری مراکز و کارشناسان ایمنی بیمار
-    ایجاد کاربری سامانه اتوماسیون اداری برای مدیران پرستاری مراکز غیر دانشگاهی جهت تسهیل در ارسال مکاتبات
-    پیگیری برنامه عملیاتی معاونت پرستاری در حوزه های محول شده
-    ورود اطلاعات در سامانه پایش برنامه عملیاتی
-    استخراج آمار نیروی انسانی و درصد نیروهای شاغل در مراکز تابعه
-    تعیین شاخص های ایمنی بیمار و ارسال به مراکز
-    تدوین شناسنامه شاخص های ایمنی بیمار
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص دستورالعمل و فرم اعزام بیمار به معاونت پرستاری وزارت متبوع
-    طراحی و یکسان سازی فرم اعزام بیمار به مراکز درمانی داخل و خارج استان و ارسال به مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص پیش نویس راهنمای کاهش کسورات
-    بازدیدهای مکرر از واحدهای برون سپاری شده تزریقات و ارائه گزارشات لازم
-    محاسبه و اعلام میزان کارکرد پرسنل پرستاری در بیمارستان سیار عاشقان ولایت در ایام نیمه شعبان
-    پیگیری و اخذ اطلاعات گزارش هزینه کرد بودجه پاویون های پرستاری و جمع بندی جهت پاسخ به استعلام وزارتی
-    شرکت فعال در کلاس ها و برگزاری مانور بزرگ پرتوی روح ...
-    پیگیری و تکمیل فرم های اطلاعات اورژانس های بیمارستانی در سامانه سیناسا با مشارکت سرپرستاران اورژانس
-    بازرسی و ارائه گزارشات در خصوص نحوه اجرای برنامه کمک پرستاری و آزمون های پایان دوره
-    تنظیم و ارسال برنامه های زمانبندی شده جهت بازدید از مرکز دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    تهیه چک لیست های پایش از بخش اورژانس و ارسال به مراکز
-    تهیه چک لیست های ارزیابی استانداردهای ایمنی بیمار و اعلام به مراکز
-    بازدید های عصر و شب از مراکز آموزشی درمانی

عملکرد اداره  امورپرستاری مامایی در4سال گذشته سال 95
    تامین نیروی انسانی گروه پرستاری
    نظارت و ارزشیابی
    آموزش و توانمند سازی کارکنان
    آموزش به بیمار
    ایمنی بیمار
    صدورپروانه صلاحیت حرفه ای
    مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل
    پیگیری اجرای مراقبت موردی
    پیگیری اجرای برنامه ISHIFT
    پیگیری شکایات و استعلام ها
    مسائل رفاهی پرسنل
    پژوهش و تحقیق
    مشارکت در راه اندازی و تأمین نیروی بخش های جدید
    سایر موارد
الف ) تامین نیروی انسانی گروه پرستاری
-    افزایش شاخص تعداد کارکنان گروه پرستاری به تعداد تخت، از ضریب 1/1 در سال93  به 3/1 در سال  94و95
-    افزایش تعداد نیروهای رسمی پیمانی گروه پرستاری ازتعداد  894  نفر در سال93 به تعداد 984 نفر در سال 94 وتعداد 1251نفردرسال 95
-    افزایش تعداد کادر پرستاری مشمول طرح اعم از پرستار، اتاق عمل، هوشبری از تعداد 286 نفر در سال 93 به تعداد 341 ی نفر در سال 94 وتعداد 360 نفر درسال 95
-    افزایش تعداد نیروهای قراردادی گروه پرستاری از 201 نفر در سال 93 به تعداد سیصد و یک نفردرسال 94 و213 نفردرسال 95
-    افزایش به کارگیری دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی از تعداد 28 نفردر سال 93 به تعداد 85نفردرسال 94 و141نفر سال 95
-    افزایش ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان گروه پرستاری از 565ساعت درسال 93 به 513ساعت درسال 94 و633 نفردر سال 95
-    برآورد تعداد نیروی مورد نیاز مراکزبیمارستانی در حال ساخت
-    افزایش به کارگیری  دانشجویان پرستاری به عنوان کاردانشجویی ازتعداد 28نفردرسال 93 و تعداد 85 نفردرسال 94 به 140نفر در سال 95
-    جمع آوری آخرین اطلاعات ازوضعیت نیروی انسانی مراکز
-    برآورد نیروی کمک پرستار مورد نیاز بیمارستان ها
-    انجام امور پرسنلی نیروهای جدید الاستخدام و توزیع نیروها در بیمارستان ها
-    مشارکت در راه اندازی بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت با 80 تخت شامل بخش های اتاق عمل ، جراحی ، داخلی ، سی اس آر، اورژانس و اتاق زایمان به منظورارایه خدمات در ایام نیمه شعبان باحضور پرسنل پرستاری اعم ازپرستار، بهیار، اتاق عمل وهوشبری وماما وتقدیرازکلیه پرسنل پرستاری آن مرکز توسط معاونت محترم درمان
-    تامین نیروی پرستاری تیم DMAT به مناسبت اربعین حسینی واعزام تیم پرستاری جهت ارایه خدمات به زایرین اربعین حسینی

ب ) نظارت و ارزشیابی
-    بازدید ازبخش های بالینی براساس محورهای تعیین شده درنظام تحول سلامت ازقبیل نظارت بربرنامه مقیمی پزشکان ، رضایتمندی بیماران وبرنامه هتلینگ و.. به منظورپایش برنامه تحول سلامت
-    اجرای دستورالعمل  پرداخت مبتنی برعملکرد درکلیه مراکزدرمانی تابعه وپایش منظم مراکزدراجرای برنامه فوق ازطریق تشکیل جلسات وگزارش مشکلات وراهکارها ی عنوان شده به کارگروه دانشگاه به صورت منظم و برگزاری جلسات آموزشی نحوه پرداخت به کارکنان غیرپزشک به صورت مجزا در هرمرکز
-    تدوین وتهیه چک لیست های نظارتی بخش های بالینی طبق استانداردهای حرفه ایی
-    تشکیل جلسه فصلی با سرپرستاران کلیه مراکز دولتی و غیر دولتی و تبیین استانداردهای حرفه ایی و بررسی مشکلات پرستاری مراکز
-    بررسی ونظارت وپیگیری برونسپاری بخش های قابل واگذاری  ( فیزیوتراپی وتزریقات وپانسمان و..)
-    تهیه چک لیست و نظارت بر عملکرد واحدهای برونسپاری شده (تزریقات، پانسمان،فیزیوتراپی مراکز و...)
-    پیگیری راه اندازی وارتقا تریاژبیمارستان های تابعه وبرنامه ریزی درخصوص اصلا ح فرایندهای آن
-    بازدید از بیمارستان در حال ساخت فرقانی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص استاندارد سازی بخش های بالینی
-    برنامه ریزی ونظارت برتغییرمراقبت های پرستاری ازروش Team work به روش Case method   به میزان 70% و پیگیری تحقق کامل آن در سال 1396
-    ابلاغ استانداردها وشاخص های پرستاری درمراقبت های بالینی وارسال به مدیران پرستاری مراکزجهت اجرا
-    تشکیل جلسات ماهیانه شورای پرستاری جهت بررسی مشکلات پرستاری استان و ارائه راهکارهای کارشناسی  جهت حل آن با حضورریاست دانشکده پرستاری ، رییس سازمان نظام پرستاری ، مدیران پرستاری مراکز و کارشناسان ستادی
-    تشکیل جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری مراکزآموزشی درمانی تابعه
-    بررسی ونظارت برنحوه اختصاص بودجه پاویون های پرستاری وانعکاس آن به معاونت پرستاری
-    بررسی نحوه پرداخت اضافه کاروکارانه گروه پرستاری در طرح مبتنی بر عملکرد وانعکاس آن به معاونت پرستاری
-    بررسی وبازدید ازمراکزغیردولتی ونظارت برعدم بکارگیری پرسنل پرستاری فاقد مدرک شروع طرح
-    بررسی واستخراج مشکلات ونواقص طرح مبتنی برعملکرد واعلام به کارگروه
-    نظارت برعملکرد جهاد دانشگاهی درخصوص تربیت کمک پرستار( انجام دو مورد بازدید و نظارت بر نحوه برگزاری ازمون دوره تئوری و انعکاس مشکلات به وزارت متبوع)
-    بازدید ماهیانه از بخش های مراکزآموزشی درمانی تابعه وغیرتابعه استان (بویژه اورژانس ها)  براساس برنامه تنظیمی به اتفاق مدیران پرستاری، کارشناسان ستاد و کارشناسان با تجربه مراکز
-    بازدید هفتگی ازکلیه مراکزآموزشی درمانی استان توسط کارشناسان پرستاری مامایی شاغل درستاد
-    پایش و ارزیابی استانداردهای ایمنی بیمار در مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی
-    تدوین برنامه بودجه عملیاتی سال 95 اداره پرستاری دانشگاه
-    تدوین برنامه و انتقال فاز اول بخش های بالینی مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی به ساختمان فرقانی
-    برگزاری مراسم جشن روز پرستاربا حضور بیش از500 نفر ازکارکنان پرستاری وخانواده ایشان وتقدیرازنمونه های کشوری واستانی (52 نفر)
-    برنامه ریزی هفته پرستار و برگزاری برنامه های هفته پرستار در طول هفته با برنامه های صبح و عصر و شب
-    بررسی شکایات رسیده وکارشناسی پرونده های ارجاعی ازسازمان نظام پزشکی و سایر مراجع قضایی درحوزه پرستاری
-    فعالیت درجهت کاهش شاخص های مرگ کودکان ونوزادان ومادران دراستان
-    تدوین واعلام بودجه بندی برنامه های توسعه ای وجاری اداره پرستاری به معاونت توسعه دانشگاه
-    پیشنهاد ثبت الکترونیکی گزارشات پرستاری به معاونت پرستاری براساس فرایند پرستاری قرارگیری آن دردستورکارمعاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان
-    بررسی وتایید مستندات تجربیات کارکنان پرستاری با سنوات بالای 24 سال خدمت
-    پیگیری امورمربوط به مرگ و میر کودکان 1تا 59 ماهه
-    پیگیری امور مربوط به ایمنی بیمار و موارد 14 گانه تهدید کننده حیات در درمان بیماران
-    تدوین اهداف وبرنامه های راهبردی برنامه ششم توسعه درحوزه پرستاری مامایی
-    پیگیری اجرای برنامه مدیریت سکته مغزی وقلبی درمرکزآموزشی درمانی شهیدبهشتی
-    گزارش گیری روزانه ازکلیه مراکزآموزشی درمانی تابعه وستاد هدایت وپیگیری مشکلات وچالش های دفاترپرستاری
-    شرکت درجلسات مدیران پرستاری سراسرکشور
-    رسیدگی به شکایات ومشکلات کارکنان گروه پرستاری مراکز
-    نقل و انتقال پرسنل گروه پرستار بین مراکز و سایر دانشگاه ها
-    ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان اهدا عضو پیوندی
-    اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و شرکت فعال در کارگروه توزیع درآمد اختصاصی
-    ارائه نظرات کارشناسی در کمیته فضای فیزیکی
-    نظارت بر مراکز مراقبت در منزل
-    پیگیری شکایات
-    تدوین سند درمان حوزه پرستاری
-    برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران پرستاری و سوپروایزر ها و مسؤول بخش ها به صورت ماهیانه، فصلی، 6 ماه یکبار
-    انجام تست سلامت کارکنان در ستاد دانشگاه توسط اداره پرستاری و غربالگری دیابت و فشار خون و معرفی 36 نفر جهت پیگیری درمان
-    ارائه پیشنهادات اصلاحی در بازنگری شرح وظایف پرستاری به معاونت پرستاری وزارت متبوع
-    شرکت در جلسات مدیران پرستاری معاونت پرستاری وزارت متبوع
-    همکاری در برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی بیمارستان ها در تاریخ 24/09/95
-    برگزاری کمیته های ایمنی بیمار به صورت فصلی در سطح معاونت
-    برگزاری کمیته های راهبردی ارتقای اورژانس به صورت فصلی با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین
-    برگزاری کمیته های ارتقای فرآیندهای اورژانس در سطح معاونت درمان با حضور مدیر محترم درمان، مدیر پرستاری و مامایی، مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی، مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی، سرپرستاران اورژانس
-    پیگیری و مشارکت در ویرایش دستورالعمل ستاد هدایت و انتقال بیماران
-    شرکت در جلسات تدوین EOP معاونت درمان
-    برگزاری کلاس آموزش ایمنی بیمار در سطح دانشگاه برای کارشناسان ایمنی بیمار، بهبود کیفیت، کنترل عفونت و بهداشت محیط
-    برگزاری کلاس های ایمنی بیمار و مدیریت خطر در سطح بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    تدوین برنامه عملیاتی ایمنی بیمار
-    پایش و ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار در سطح مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    ارسال بازخورد و گزارشات بازدید، پایش و ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار به مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی جهت بهره برداری و انجام اقدامات اصلاحی
-    برگزاری جلسات اختصاصی با بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در خصوص تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی ایمنی بیمار
-    شرکت در کنگره کشوری ساخت و تجهیزات بیمارستانی
-    پیگیری تدوین پیش نویس دستورالعمل رضایت آگاهانه از بیماران
-    پیگیری معرفی معرفی نمایندگان محترم نظام پزشکی، پزشکی قانونی و دادگستری جهت شرکت در جلسات کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    پیگیری تشکیل کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    برگزاری جلسات اختصاصی با بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در خصوص تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی ایمنی بیمار
-    شرکت در کنگره کشوری ساخت و تجهیزات بیمارستانی
-    پیگیری تدوین پیش نویس دستورالعمل رضایت آگاهانه از بیماران
-    پیگیری معرفی معرفی نمایندگان محترم نظام پزشکی، پزشکی قانونی و دادگستری جهت شرکت در جلسات کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    پیگیری تشکیل کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    پیگیری و ارسال ابلاغ اعضای کارگروه مصادیق مسؤولیت حقوقی کارکنان در قبال بیمار
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص پیش نویس دستورالعمل و فرم رضایت آگاهانه
-    بازدید های مستمر و مکرر از اورژانس های بیمارستانی
-    تنظیم گزارش های بازدید و ارسال بازخورد به مراکز جهت انجام اقدامات اصلاحی
-    پیگیری موارد 14 گانه تهدید کننده حیات در درمان بیماران از بیمارستان ها
-    همکاری و همراهی با بازرسین وزارتی در پایش و ارزیابی اورژانس های بیمارستانی
-    پیگیری ارسال فرم تریاژ از طریق سامانه HIS
-    شرکت در جلسات وزارتی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
-    بررسی لیست های اکسل فایل ریز گزارش پرداخت مبتنی بر عملکرد از نظر مقایسه دریافتی بخش های بالینی
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص پیش نویس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک
-    پاسخ به استعلامات و نامه های وزارتی
-    پاسخ به نامه ها و استعلامات بیمارستان ها
-    شرکت در  جلسات کمیته نظارت بر فضاهای فیزیکی بیمارستانی در حوزه معاونت درمان
-    پیگیری ارسال شاخص های ایمنی بیمار و شاخص های کیفی مراقبت های پرستاری از طریق سامانه فرابر
-    ایجاد کاربری در سامانه فرابر برای مدیران پرستاری مراکز و کارشناسان ایمنی بیمار
-    ایجاد کاربری سامانه اتوماسیون اداری برای مدیران پرستاری مراکز غیر دانشگاهی جهت تسهیل در ارسال مکاتبات
-    پیگیری برنامه عملیاتی معاونت پرستاری در حوزه های محول شده
-    ورود اطلاعات در سامانه پایش برنامه عملیاتی
-    استخراج آمار نیروی انسانی و درصد نیروهای شاغل در مراکز تابعه
-    تعیین شاخص های ایمنی بیمار و ارسال به مراکز
-    تدوین شناسنامه شاخص های ایمنی بیمار
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص دستورالعمل و فرم اعزام بیمار به معاونت پرستاری وزارت متبوع
-    طراحی و یکسان سازی فرم اعزام بیمار به مراکز درمانی داخل و خارج استان و ارسال به مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص پیش نویس راهنمای کاهش کسورات
-    بازدیدهای مکرر از واحدهای برون سپاری شده تزریقات و ارائه گزارشات لازم
-    محاسبه و اعلام میزان کارکرد پرسنل پرستاری در بیمارستان سیار عاشقان ولایت در ایام نیمه شعبان
-    پیگیری و اخذ اطلاعات گزارش هزینه کرد بودجه پاویون های پرستاری و جمع بندی جهت پاسخ به استعلام وزارتی
-    شرکت فعال در کلاس ها و برگزاری مانور بزرگ پرتوی روح ...
-    پیگیری و تکمیل فرم های اطلاعات اورژانس های بیمارستانی در سامانه سیناسا با مشارکت سرپرستاران اورژانس
-    بازرسی و ارائه گزارشات در خصوص نحوه اجرای برنامه کمک پرستاری و آزمون های پایان دوره
-    تنظیم و ارسال برنامه های زمانبندی شده جهت بازدید از مرکز دانشگاهی و غیردانشگاهی
-    تهیه چک لیست های پایش از بخش اورژانس و ارسال به مراکز
-    تهیه چک لیست های ارزیابی استانداردهای ایمنی بیمار و اعلام به مراکز
-    بازدید های عصر و شب از مراکز آموزشی درمانی